wat is spanningshoofdpijn? Onderscheid andere vormen van hoofdpijn;
Inleiding ontspanningsmassage. Inleiding anatomie cervicale wervelkom

anatomie cervicale wervelkolom, spieren nek schoudergordel;
functieonderzoek nek en screenen op rode vlaggen: herkennen
contraindicaties massage.  Andere oorzaken hoofdpijn; Massagetechnieken
nek, hals en aangezichtsspieren. Massage uittredeplaatsen zenuwen gelaat
en achterhoofd.

ontstaan en behandeling myofasciale triggerpoints; Van anamnese naar exploratie interview.

relaties hoofdpijn en leefstijl, biopsychosociale model, de rol van de masseur in het behandelproces. Het kunnen opstellen van een behandelplan naar aanleiding van interview (anamnese), onderzoek en de relaties met de persoonlijke situatie van de client. Massage in relatie met een behandelplan.

kennismaking “echte hoofdpijnpatient” : een van de cursisten of de cursusleider neemt een client uit het werkveld mee en de cursisten gaan het geleerde toetsen aan een reeele situatie en worden uitgenodigd om een (deel) behandeling te geven.

integratie en verdieping, persoonlijke reflectie en toets..

Het voorkomen (incidentie) van spanningshoofdpijn en het herkennen van symptomatologie van andere vormen van hoofdpijn (migraine oa) die niet in het kader van deze cursus vallen

 •        Anatomie nekwervelkolom en nek- en schoudergordelspieren;
 •        Functietesten van de nek en het kunnen vaststellen van rode vlaggen (contra indicaties).
 •        Exploratie interview;
 •        Biopsychosociaal model:
 •        Herkennen en behandelen van relevante triggerpoints;
 •        Ontspanningsmassage, gericht op spieren, triggerpoints en zenuwuittredeplaatsen;
 •        Zelfreflectie voor de masseur: hoe sta je zelf in het contact met je clienten?

Aan het eind van de cursus heb je het volgende geleerd:

 1. Wat is spanningshoofdpijn: oorzaak en gevolg, de incidentie ervan en het kunnen onderscheiden van andere vormen van hoofdpijn, waaronder migraine, clusterhoofdpijn en cervicogene hoofdpijn.
 2. Kennis van anatomie van aangezichtsspieren en  -zenuwen:
  • Anatomie cervicale wervelkolom: bouw en functie wervelgewrichten, positie arteriae en zenuwbanen; uittredeplaatsen N occipitalis , verloop n facialis en trigeminus, relatie deze zenuwen met hoofdpijnklachten. Anatomie nekspieren en spieren schoudergordel: m.trapezius, m.sterncleidomastoideus, mm scalenii, m levator scapula, intrinsieke nekspieren (splenius capitis, longissimus colli);
  • Relaties tonische en fasische spieren en hun invloed op houding en beweging van de nek en hoofd. En daarmee hu relatie met ontstaan spiergerelateerde hoofdpijn.
  • Het kunnen toepassen van een exploratie-interview om meer inzicht te krijgen in de klachtenpresentatie van de client, waarbij spanningshoofdpijn de centrale rol speelt;

Exploratie interview is een zeer uitgebreide anamnese, waarbij niet alleen de biomechanische aspekten van de klacht en het ontstaan aan de orde komen, maar ook vragen gericht op leefstijl, psychosociale gebeurtenissen en de beleving van de klacht en de eigen gezondheid.
Doel van deze vraagstelling is het meer inzichtelijk kunnen maken van de relaties die het hebben van hoofdpijn kan hebben met leefomstandigheden en die daar door de client zelf  meer te beinvloeden zijn. Dit kan de cursist dmv reflectie aangeven. Dit zal ook in de cursus worden aangereikt.

 • Het kunnen uitvoeren van een onderzoek van de wervelkolom , teneinde vast te stellen of massage is geindiceerd voor spanningshoofdpijn, dan wel is gecontraindiceerd in verband met aanwezige nekpathologie.
 • Het kunnen geven van een adequate ontspanningsmassage, gericht op het wegnemen van hoofdpijn;

Een adequate ontspanningsmassage is gericht op de bovenste helft van de romp, achterzijde, en kan in zit of in buiklig worden gegeven. De betrokken spieren zijn genoemd in de beschrijving over de anatomische kennis, uitgebreid met m erector spinae, cervico-thoracale deel, mm rhomboiedeii, m latissimus dorsi en de scapulaspieren: supraspinatus, infraspinatus en teres groep.
Ook kan een massage gegeven worden in ruglig, waarbij mn de m sternocleidomastoideus gemasseerd kan worden, aangevuld met de aangezichtsspieren m masseter, m temporalis en de mm orbiculares oculii. Daarnaast kan een massage plaatsvinden op de uittredeplaatsen van de in de anatomie genoemde zenuwen en een fascia massage van de hoofdhuid.

 • Het kunnen behandelen van relevante triggerpoints.

Het manueel behandelen van triggerpoints in de hierboven beschreven spieren. Hiervoor zal in de cursus ook stilgestaan worden bij de lokalisatie en fysiologie van myofasciale triggerpoints.